Regulamin Nozbe Personal ("Nozbe") i polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: Gdynia, Polska (Unia Europejska), 21 lutego 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy aplikacji do zarządzania czasem i projektami - Nozbe Personal („Aplikacja”), która to udostępniana jest na stronie internetowej pod adresem nozbe.com.
 2. Podmiotem udostępniającym Aplikację Nozbe Personal i zarządzającym nią jest Nozbe Michał Śliwiński, NIP: 9580973303, REGON: 192987715, ul. Rozewska 18, 81-055 Gdynia („Nozbe”).

Kontakt z Nozbe odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta pod adresem e-mail: pytania@nozbe.com

§ 2. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Aby korzystać z Aplikacji należy zarejestrować się i utworzyć konto („Konto”) na stronie internetowej https://nozbe.com, podając pełne imię i nazwisko oraz poprawny adres e-mail, stając się poprzez to użytkownikiem Aplikacji („Użytkownik”).

 2. W trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednio po utworzeniu Konta w Nozbe Personal Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail w ciągu 5 dni. Brak potwierdzenie ze strony Użytkownika we wspomnianym terminie powoduje dezaktywację utworzonego Konta i usunięcie wszystkich związanych z nim danych.

 3. Utworzyć i wykorzystywać Konto w Aplikacji mogą tylko osoby, które ukończyły 13 lat (konta stworzone za pomocą zautomatyzowanych metod lub skryptów nie są dozwolone).

 4. Jedno Konto może być używane tylko przez jednego Użytkownika. Jeden Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto.

 5. Konta zespołowe (“Zespół”) stanowią pojedyncze Konta administrowane przez jedno Konto główne, które działa jako administrator zespołu.

 6. Aplikacja to oprogramowanie (wersja podstawowa oraz każde kolejne uaktualnienie) wraz z zasobami, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie projektami w ramach swojego Konta, przeznaczone przede wszystkim na urządzenia z systemami operacyjnymi Windows, Linux, MacOS, iOS, WatchOS oraz Android, a także takimi, na których da się uruchomić aplikację webową w przeglądarce pod adresem app.nozbe.com.

 7. Dane umieszczane w Aplikacji synchronizowane są z serwerami Nozbe („Usługa”) aby Użytkownik miał dostęp do swojego Konta poprzez Internet z każdego urządzenia wspieranego przez Aplikację oraz aby mógł współdzielić dane w ramach stworzonego Zespołu.

 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim Kontem. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania Użytkownika ani żadne treści umieszczane i wykorzystywane przez niego w związku z korzystaniem z Konta i Aplikacji.

 9. Nozbe nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w stosunku do materiału, który Użytkownik zamieszcza w Aplikacji.

 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do Konta w bezpiecznym miejscu. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niespełnienia tego wymogu bezpieczeństwa.

 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, nie naruszający żadnych przepisów, każdej jurysdykcji (co odnosi się również, lecz nie tylko do praw autorskich).

 12. W przypadku kiedy Nozbe, według własnego uznania stwierdzi, że Aplikacja wykorzystywana jest w sposób nielegalny lub korzystanie z Aplikacji następuje z naruszeniem niniejszego Regulaminu, Nozbe zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, które uzna za niezbędne, w tym zawieszenia dostępu do Konta. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Aplikacji, Nozbe nie wyklucza prawnego egzekwowania swoich praw.

 13. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Aplikacji oraz Usługi i usunięcia Konta. Użytkownik może zrezygnować z Konta w dowolnym momencie, logując się do Aplikacji (np. na stronie Nozbe, w sekcji “Ustawienia” w głównym pasku nawigacyjnym po lewej stronie, gdzie u dołu działu “Konto” znajduje się link do prostego i szybkiego procesu rezygnacji). Po potwierdzeniu rezygnacji przez Użytkownika cała zawartość Konta zostanie przeniesiona do kwarantanny na 30 dni, a następnie usunięta z Aplikacji. Kwarantanna ma służyć temu, aby Użytkownik mógł ewentualnie zmienić zdanie i przywrócić dostęp do Konta. Użytkownik może też skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Nozbe Personal i poprosić o natychmiastowe usunięcie danych z pominięciem kwarantanny.

 14. Werbalne, fizyczne, pisemne lub dokonane w dowolnej innej formie, negatywne zachowanie w stosunku do dowolnego Użytkownika lub pracownika Nozbe może doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia Konta.

 15. Jeśli wykorzystanie Usługi przez Użytkownika znacznie przekracza średnią wykorzystania (ustalaną przez Nozbe), Nozbe zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub zredukowania dostępu do Konta, aby zwolnić część pasma dostępu do Usługi.

§ 3. Zasady płatności

 1. Większość form płatności takich jak karty kredytowe (Visa, Mastercard czy American Express), przelewy bankowe czy płatności PayPal, obsługiwane są dla Nozbe przez „Polskie ePłatności”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531. W celu dokonywania płatności dane transakcyjne Użytkownika, w tym dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu, mogą zostać przekazane przez Nozbe na rzecz „Polskie ePłatności” Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Nozbe przyjmuje na stronie płatności dane karty kredytowej Użytkownika, ale jej nie przechowuje w swojej bazie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa takie dane trzymane są tylko w Polskie ePłatności, natomiast Nozbe zapisuje tylko unikalne ID płatności, aby móc pobrać pieniądze za Usługę od Użytkownika.

 2. Płatność za Usługę następuje z góry, w okresach miesięcznych lub rocznych. Przy płatności kartą i poprzez PayPal cykle rozliczeniowe są regularnie odnawiane dla wygody Użytkownika, który, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Nozbe Personal, może natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić plan płatniczy Usługi na wyższy lub niższy w takim samym lub dłuższym okresie rozliczeniowym. W takim wypadku Użytkownik musi wykupić nowy plan za pełną kwotę, a niewykorzystane środki z poprzedniego planu zostaną odpowiednio przeliczone i dodane w formie dodatkowych dni do Konta z nowym planem płatniczym.

 4. Użytkownik może obniżyć plan płatniczy lub anulować Konto w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik obniży plan płatniczy, nowy plan zostanie natychmiast aktywowany, zaś płatność za dotychczasowy plan zostanie wstrzymana.

 5. Jeśli różnica ceny między nowym planem płatniczym i starym (obniżenie lub podwyższenie planu) oraz niewykorzystana suma z poprzedniego planu będzie mniejsza lub równa 0, Użytkownik będzie obciążony symboliczną kwotą $1/1EUR/100JPY/1GBP/1PLN w celu autoryzowania karty kredytowej. Ta symboliczna kwota będzie zwrócona Użytkownikowi w postaci przedłużenia czasu aktywności nowego planu.

 6. Wszelkie opłaty dokonywane za abonament Nozbe Personal podlegają 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

 7. Obniżenie planu płatniczego Konta może spowodować utratę funkcji lub pojemności Konta. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tym związane.

 8. Jeśli Użytkownik jest obywatelem lub podmiotem na terenie UE, dokonuje opłat za Konto w walutach: GBP (funtach brytyjskich) EUR (euro) lub PLN (złotówkach), w zależności od miejsca zamieszkania. Podana w cenniku opłata zwiększana jest o wysokość podatku VAT z kraju zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest osobą prawną z siedzibą w innym kraju niż Polska i ma zarejestrowany w UE ważny numer NIP, nie zostanie obciążony podatkiem VAT. Jeśli Użytkownik mieszka poza UE, dokonuje on opłat w zależności od miejsca zamieszkania w następujących walutach: USD (dolary amerykańskie), RUB (ruble rosyjskie), YCN (juany chińskie),  lub JPY (jeny japońskie) i opłaty te nie zawierają podatku VAT.

 9. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Usługi przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

 10. Nozbe oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi, może skontaktować się z Nozbe w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, kontaktując się na adres mailowy Działu Obsługi Klienta.

§ 4. Funkcjonowanie Aplikacji

 1. Nozbe zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi z jakiegokolwiek powodu, w tym, z powodu naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności dla Użytkownika czy utracone korzyści.

 2. Nozbe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze lub do zaprzestania świadczenia pewnych aspektów lub funkcji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany tego typu.

 3. Nozbe, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia Konta i odmówienia Użytkownikowi obecnie lub w przyszłości korzystania z Usługi, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

 4. W przypadku zawieszenia Konta, Nozbe pomoże Użytkownikowi w eksporcie danych przed usunięciem Konta.

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w sposób inny niż określony w Regulaminie jakiejkolwiek części Usługi bez pisemnej zgody Nozbe.

§ 5. Znaki towarowe

Nozbe, Nozbe.com, Nozbe Personal i inne znaki podane na stronie Nozbe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Nozbe w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach. Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków są znakami towarowymi lub szatą graficzną Nozbe. Znaki towarowe i szata graficzna Nozbe nie mogą być stosowane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Nozbe, a która w jakikolwiek sposób może wprowadzać w błąd, lub dyskredytować lub kompromitować Nozbe. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością Nozbe lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na stronie Nozbe należą do ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Nozbe lub jej spółki zależne.

§ 6. Wyłączenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności

 1. Serwery Nozbe znajdują się w Europie i Japonii w bezpiecznym środowisku, i są chronione za pomocą instalacji alarmowej, która jest monitorowana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Wszystkie pliki i dane na serwerach Nozbe, w tym zawierające dane osobowe, przechowywane i przetwarzane w ramach Usługi, są zabezpieczone i ich kopie zapasowe przechowywane są w miejscu bezpiecznym od ognia i kradzieży, które jest oddzielone od lokalizacji głównych serwerów Nozbe. Pełne kopie zapasowe serwerów Nozbe są wykonywane codziennie, podczas gdy pełne kopie zapasowe danych konta użytkownika są wykonywana przez cały czas, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika w każdym momencie.

 3. Nozbe nie gwarantuje przydatności handlowej Usługi, jej nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. Usługa i strona Nozbe są udostępniane Użytkownikom w określonej formie oraz funkcjonalności, którą Użytkownik akceptuje, uzyskując do nich dostęp bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi na własną odpowiedzialność.

 4. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji zadań z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń, które są poza kontrolą Nozbe. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za krótkie, tymczasowe i przypadkowe zawieszenia Usługi w wyniku okoliczności, których Nozbe nie mogło przewidzieć lub podejrzewać.

 5. Użytkownik uznaje, że Nozbe nie jest właścicielem innych sieci i systemów informatycznych poza własną siecią, przez co Nozbe nie jest odpowiedzialne za problemy z takimi sieciami.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Nozbe zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu i jego elementów bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie nowe narzędzia rozszerzające lub uzupełniające obecną Usługę, w tym również wydanie nowych funkcji, narzędzi i zasobów, są zgodne z Regulaminem. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

 2. Najbardziej aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie Nozbe

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi reguluje dokument pt. „Polityka prywatności”, dostępny na stronie Nozbe

 4. Świadczenie Usługi reguluje prawo polskie, z wyłączeniem przepisów, które mogłyby wskazywać na zastosowanie regulacji prawnych innego państwa. Niniejszy Regulamin podlega regulacji prawa polskiego, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka prywatności i “RODO”

Stawiamy prywatność Użytkowników na pierwszym miejscu

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z aplikacji Nozbe Personal, w tym kwestię ochrony danych osobowych (zgodnie z RODO), jak również kwestie plików cookies.

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018 r. przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) ) (zwanej dalej: “RODO”) oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) (zwanej dalej „ustawą”).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),. jest Michał Śliwiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nozbe Michał Śliwiński (dalej: Nozbe), ul. Rozewska 18, 81-055 Gdynia, NIP: 9580973303.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi/umowy.

 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży usług, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), a także dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych oraz statystycznych. Nadto po uzyskaniu zgody Użytkownika zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych.

 4. Zakładając konto Nozbe Personal, zgadzasz się otrzymywać od nas co kilka tygodni praktyczne newslettery dotyczące produktywności oraz promocji Nozbe Personal. Nie wysyłamy spamu. Nie przekażemy Twojego adresu e-mail osobom trzecim. Wykorzystamy go wyłącznie po to, aby przesyłać Ci informacje i materiały związane z Nozbe Personal i tematyką produktywności.

 5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu wsparcia klienta: pytania@nozbe.com

 7. Wycofanie/modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem/modyfikacją.

 8. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.

 9. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia - informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana.

 10. Dane przechowywane przez Nozbe obejmują dane wymagane podczas tworzenia Konta: imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, adres IP, dane geolokalizacyjne uzyskiwane na podstawie adresu IP oraz dane niezbędne do obsługi płatności, w przypadku gdy użytkownik posiada Konto płatne: adres zamieszkania i dane do faktury (opcjonalne - jeśli Użytkownik potrzebuje fakturę),

 11. Ponadto Nozbe przechowuje inne dane dodawane do systemu Nozbe Personal przez użytkownika w ramach korzystania z usługi, w tym m.in.:

  • adresy e-mail osób w zespole, jeśli utworzy zespół w Nozbe Personal;
  • projekty: ich nazwy, opisy oraz zadania;
  • zadania: ich nazwy, parametry (m.in. data, potrzebny czas, kategoria) i komentarze do zadań;
  • pliki: pliki wgrywane na serwery Nozbe jako załączniki do zadań lub projektów oraz tokeny dodatkowych usług, z jakich korzysta Użytkownik: Google Drive, Calendar, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive.
 12. Korzystanie z Usługi polega na wprowadzaniu na Konto przez Użytkownika różnych danych, m.in.: nazw projektów, kategorii czy zadań lub treści komentarzy. Nozbe nie przetwarza tych danych w żaden sposób poza synchronizacją ich pomiędzy Urządzeniami Użytkownika i utrzymywaniem ich na serwerach Nozbe oraz wykonywaniem regularnych kopii zapasowych. Pracownicy Nozbe nie mają wglądu w dane na Koncie Użytkownika, chyba że Użytkownik wyjątkowo udzielił takiej zgody w celu rozwiązania problemu Użytkownika. Jeśli Użytkownik na swoim Koncie w Usłudze regularnie umieszcza dane osobowe innych osób fizycznych takich jak kontrahenci, klienci, współpracownicy, Użytkownik może w takiej sytuacji w razie potrzeby podpisać z Nozbe Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych. W tym celu Użytkownik winien wysłać zapytanie na adres e-mail: pytania@nozbe.com

 13. Aby optymalizować funkcjonowanie Nozbe Personal oraz komunikację z użytkownikami i osobami zainteresowanymi Usługą, Nozbe korzysta z zewnętrznych serwisów:

  • GetResponse - do wysyłki Newslettera Nozbe oraz innych wiadomości e-mail kierowanych do użytkowników usługi. W GetResponse Nozbe przechowuje imię i nazwisko użytkownika, o ile je podał, adres e-mail, dodatkowe informacje o typie konta w Nozbe pomagające wysyłać maile precyzyjnie targetowane: typ konta, termin ważności konta, użyty kod promocyjny, język, kraj i inne pomniejsze dane.
  • Mailgun - do wysyłki maili transakcyjnych Nozbe Personal, takich jak przypomnienia, maile z linkiem do ustawienia nowego hasła, itd. oraz do obsługi maili przychodzących, które system Nozbe Personal zmienia w zadania: nazwa_użytkownika.PIN@nozbe.me. Przechowywane w związku z tym dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, treści zawarte w wiadomościach wysyłanych do usługi Nozbe Personal na spersonalizowany adres nazwa_użytkownika.PIN@nozbe.me.
  • Gmail i Sugester - do obsługi komunikacji z klientami kontaktującymi się z działem wsparcia klienta. W ramach tej procedury przechowujemy treść maili wysyłanych do działu obsługi klienta Nozbe na adresy wsparcia klienta np. pytania@nozbe.com.
  • Rollbar i Fabric - do wykrywania błędów w aplikacjach Nozbe Personal. W przypadku wykrycia błędu, do raportu o błędzie dodawany jest adres e-mail użytkownika Nozbe Personal oraz jego imię i nazwisko (o ile je podał) oraz ID konta w Nozbe Personal.
  • Google Analytics - do celów statystycznych związanych z potrzebą optymalizacji wyglądu i funkcjonalności stron Nozbe oraz oferty. W ramach tego narzędzia pozyskujemy dane demograficzne, geolokalizacyjne użytkowników oraz dane o wykorzystywanym przez nich sprzęcie oraz zachowaniu na stronie Nozbe.
  • Disqus - do obsługi komentarzy na blogu Nozbe.com. W ramach tego procesu zapisywane są: adres email, imię i nazwisko (jeśli użytkownik je poda) oraz treść komentarza zapisanego na stronie Nozbe.
  • Facebook - do komunikacji z użytkownikami i promowania usługi Nozbe. Na Facebooku korzystamy z usługi „Facebook Custom Audience", w ramach której przechowujemy adresy email użytkowników oraz typy posiadanych przez nich kont w Nozbe na potrzeby targetowania reklam na Facebooku. Na stronie Nozbe posiadamy także piksel Facebooka, usługę do śledzenia użytkowników Facebooka odwiedzających serwis Nozbe.com, aby móc do nich docierać (lub nie) z reklamą w serwisie Facebook.
 14. Każdy Użytkownik Nozbe Personal może pobrać z serwerów Nozbe (w formie archiwum zip) wszystkie swoje dane i zasoby, które przechowujemy w Nozbe: projekty, zadania, załączone pliki oraz inne dane Użytkownika, które posiada Nozbe. Po zalogowaniu się do Usługi należy przejść do “Ustawień”/“Konto” i “Backup/Export”.

§ 2. Ciasteczka (cookies)

1. Strona Nozbe zapisuje pliki cookies na urządzeniach odwiedzających ją internautów. Nozbe stosuje dwa rodzaje cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowuje się tylko do momentu opuszczenia strony Nozbe (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Nozbe wykorzystuje następujące pliki cookies:

Niezbędne do działania stron Nozbe.com i usługi Nozbe:

 • assets.nozbe.com (do śledzenia ruchu na stronach Nozbe dla potrzeb programu partnerskiego i wewnętrznych statystyk w celu usprawnienia usługi);
 • geoip.nozbe.com (do ustalania, z jakiego kraju jest osoba, aby pokazać lokalną ofertę cenową w odpowiedniej walucie);
 • ogólny cookie (dzięki któremu ustalamy lub zapisujemy język osoby odwiedzającej stronę).

Opcjonalne pliki cookies:

 • Marketingowe - zbierające dane umożliwiające nam przygotowywanie statystyk, dzięki którym poznajemy preferencje i zachowania Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa. Do realizacji tych celów Nozbe używa usługi Google Tag Manager.

Każdy odwiedzający może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować obsługę cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

2. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi infrastruktury zabezpieczającej, serwerów i potrójnych kopii zapasowych stosowanych w Nozbe Personal.

3. Główny serwer Nozbe znajduje się w Niemczech (Norymberga). Kopie zapasowe danych użytkowników przechowywane są na trzech serwerach na dwóch różnych kontynentach w Irlandii, Japonii i Niemczech (Frankfurt). Dodatkowe serwery wspomagające pracę Nozbe Personal, takie jak powiadomienia „push”, drukowanie, integracje z innymi usługami czy raporty systemowe zlokalizowane są w Irlandii oraz w Niemczech.

4. Użytkownicy mogą zintegrować Nozbe z serwisami przetrzymującymi dane w chmurze: Google Drive, Dropbox, Box, One Drive i Evernote. Integracja taka umożliwia dodanie komentarza do zadania lub projektu w postaci pliku zapisanego w wykorzystywanym przez Użytkownika serwisie chmurowym (wymienionym powyżej). Nozbe nie zapisuje kopii takiego pliku na własnych serwerach, ale nadaje mu status udostępnionego i generuje unikatowy link prowadzący do oryginalnego pliku zapisanego w stosowanym przez Użytkownika serwisie opartym na chmurze.

5. Umowa między Nozbe a Użytkownikiem zawarta z chwilą rejestracji Konta oraz świadczone na jej podstawie przez Nozbe usługi podlegają prawu polskiemu. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak konsumentów zawierających umowę z Nozbe ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

6. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonywania umowy między Nozbe a Użytkownikiem będą rozpoznawane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nozbe. Nie pozbawia to jednak konsumentów zawierających umowę z Nozbe ich praw dotyczących właściwości miejscowej sądu.

Nasz adres:

Nozbe Michal Sliwinski
ul. Rozewska 18
81-055 Gdynia
Polska